Temeljem članka 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11), javni naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar objavljuje:

DA NE POSTOJE GOSPODARSKI SUBJEKAT S KOJIMA NARUČITELJ DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR ZBOG SUKOBA INTERESA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

U Nuštru, 20.04.2012.

RAVNATELJ:

Nenad Lučanin, mag.logoped