Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle Nuštar KLASA: 035-01/15-01/150, URBROJ: 2188-18-15-01 od 13. srpnja 2015. godine i članka 10. Poslovnika o radu Upravnog vijećaDoma za odrasle osobe Nuštar KLASA: 035-01/16-01/81, URBROJ: 2188-18-16-01 od 17. ožujka 2016. godine ravnateljica Doma za odrasle osobe Nuštar Sanja Zdep, dipl. soc. radnica s a z i v a:

.

Prvu, konstituiraju6u sjednicu Upravnog vijeca Doma za odrasle osobe Nuštar

koja će se održati dana 29. lipnja 2016.godine (srijeda) u 10,00 sati u Domu Nuštar, V. Lisinskog la

.

Sjednica Upravnog vijeća (pdf)