Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 31. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar i prethodne suglasnosti osnivača KLASA: 100-01/23-02/12 URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2 raspisuje;

N A T J E Č A J
za radno mjesto

  1. Vozač – radno mjesto III vrste , rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • položen vozački ispit B kategorije
  • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22)

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • svjedodžbu srednje škole
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stražu (elektronički zapis)
  • potvrda o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20
civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94, 58/93, 76,94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni su uz navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, uz navedene dokaze priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe Nuštar da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni putem web stranice Doma Nuštar (https://dom-nustar.hr).

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto vozač – ne otvaraj“ isključivo poštom na adresu: Dom za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1 a , 32 221 Nuštar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Doma za odrasle osobe Nuštar (https://dom-nustar.hr)

Dom za odrasle osobe Nuštar

KLASA: 035-01/23-01/9
URBROJ: 2188/07-JT-2-23-02
Nuštar, 15. veljače 2023. godine