DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE  N U Š T A R

 V. Lisinskog 1 a   Nuštar  12399538329    MB  3301451    tel. 032/387-040   fax 387-043

 

Klasa: 035-01/14-01/56

Ur.br.: 2188-18-14-01

 

Nuštar, 24.02.2014.

 

            „Temeljem članka 31. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih  Klasa: 100-01/13-02/402 Ur.br.: 519-04-1-2-2/1-14-6 od 20.01.2014. godine,  Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar 

r a s p i s u j e

N A T J E ČA J

za slobodno radno mjesto

 

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (VŠS)  ……………………    1  izvršitelj

  na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

            Uvjeti:

            Završen dodiplomski stručni studij sestrinstva, bacc. med. techn., 1godina radnog          iskustva, položen stručni ispit,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na    osobnom računalu.

           

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na  natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis (obavezno navesti broj telefona)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i radnu knjižicu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od mjesec dana
 • domovnica

   

  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

  Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1a, 32221 Nuštar,  u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima ovog natječaja u zakonskom roku.“

 

 

                                                                                              v.d. ravnateljica:

                                                                                     Sanja Zdep, dipl. soc. radnica