DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE  N U Š T A R , V. Lisinskog 1 a   Nuštar
OIB 12399538329    MB  3301451    tel. 032/387-040   fax 387-043
Klasa: 035-01/13-01/304
Ur.br.: 2188-18-13-01
Nuštar, 26.11.2013.

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/94, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133., 134. i 135 Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“ br. 33/12) i članka 34. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Upravno vijeće temeljem svoje Odluke od 25.11.2013. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar

Uvjeti:

– završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava psihologije,

sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi

– da ne postoji zapreka iz članka 205. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ broj 33/12).

– hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. Podstavka 1. Članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij i ispunjava uvjete iz podstavka 2. i 3. Članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Mandat traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Upravno vijeće Doma će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– diplomu o stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i radnu knjižicu)

– domovnicu ili osobnu iskaznicu

– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana,

– životopis.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom na adresu:

Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1 a, 32221 Nuštar,

S naznakom  „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Dom za psihički bolesne
Odrasle osobe Nuštar

NATJEČAJ za RAVNATELJA 2013.(pdf)