„Na temelju članka 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članaka 153. stavak 3. i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 34. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Upravno vijeće temeljem svoje Odluke broj Klasa: 040-01/14-01/1 Ur.br.:2188-18-14-02 od 28.01.2014., objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 141/13 od 27. studenoga 2013. godine, javnom glasilu „Glas Slavonije“ od 27. studenoga 2013., oglasnoj ploči i web stranici HZZ-a i Oglasnoj ploči ustanove, te na temelju Odluke broj Klasa: 040-01/14-01/1 Ur.br.. 2188-18-14-03. od 28. siječnja 2014. godine ponovno raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona,
  • iznimno, ako se na natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona, za ravnatelja/ravnateljicu doma može biti imenovana osoba koja ima završeni odgovarajući preddiplomski studij iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona i ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 2. i 3. Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi,te sklapa s njim/njom ugovor o radu na određeno vrijeme na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće isprave, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • domovnicu,
  • dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i radnu knjižicu)
  • diplomu o stručnoj spremi,
  • životopis,
  • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1a, 32221 Nuštar, s naznakom: „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar“