Temeljem članka 40.i članka 4l. Zakona o ustanovama (,,Narodnenovine” broj: 76/93,’29/97.,47/99 i 35/08), odredbe članka 153. stavak 3., čl. 154. idl. 155. Zakona o socijalnoj skrbi (,,Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), te odredbe članka 27. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA: 035-01/15-011150, URBROJ: 2188-18-15-01 od 21. srpnja 2015. godine, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Nuštar temeljem Odluke donesene na 19. sjedlnici održanoj dana 26. 09. 20 I 8. godine, raspisuje

.

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar

.

Za Ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. hrvatsko državljanstvo,
  2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne
    pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
  3. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
  4. da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj – izbor i imenovanje ravantelja-ice (pdf)