Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i

Pravo na pristup informacijamaPročitaj više