Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13. i 152/14.) i odredbe članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93; 29/97; 47/99. i 35/08.)  Upravno vijeće Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar na sjednici održanoj dana 13.07.2015.god. donijelo je:
STATUT DOMA ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR (pdf)

Statut Doma NuštarPročitaj više